Polityka-Prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowny Pacjencie,
poniżej zostały opisane wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjenta w naszym gabinecie.


DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych jest Specjalistyczny Gabinet Dermatologiczny lek. med. Renata Budzicz 
z siedzibą ul. Grunwaldzka, nr 2b, 32-500, poczta Chrzanów
.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH


Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email dermatologia@budzicz.pl, telefonicznie pod nr telefonu +48 512 352 683 lub pisemnie na adres siedziby administratora.


SKĄD MAMY TWOJE DANE?


Szanowny Pacjencie, sam nam podajesz swoje dane, osobiście w momencie zgłoszenia się do gabinetu, telefonicznie lub przez email.
W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, możemy otrzymać Twoje dane osobowe od innych placówek medycznych.
W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem Twojego zdrowia dane osobowe możemy uzyskać od osób bliskich.


ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby umówienia wizyt w gabinecie, obejmują: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail.
Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia medycznego.
Podczas świadczenia usług zdrowotnych gabinet prowadzi i przechowuje Twoją dokumentację medyczną, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.
Twoja dokumentacja medyczna nie jest używana do celów marketingowych. Dostęp do Twojej dokumentacji medycznej mają jedynie osoby do tego upoważnione.


CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych w naszym gabinecie jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) - Podstawa prawna:
art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Gabinet realizuje Twoje prawa jako pacjenta, np. archiwizuje Twoje upoważnienia innych osób do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz możliwości udzielenia przez gabinet informacji dotyczącej Twojego stanu zdrowia. - Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ.
 • Gabinet kontaktuje się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu lub adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację, bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, poinstruować jak przygotować się do umówionego zabiegu - Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami,
 • Pacjencie, Twoje dane mogą być także przetwarzane przez gabinet na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych - Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. 

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Oraz w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit f) RODO,

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Twoje dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, wydana Tobie lub osobie przez Ciebie upoważnionej.
Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatków.
Dane takie jak numer telefonu i adres email będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.


ODBIORCY DANYCH


Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, serwis sprzętu medycznego oraz podmiotom przetwarzającym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.


PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM


Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.


PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO:

 • dostępu do Twoich danych osobowych - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Twoich informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
 • sprostowania Twoich danych osobowych - żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • usunięcia Twoich danych osobowych - żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 • przenoszenia danych osobowych - otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH


Korzystanie z usług gabinetu jest dobrowolne, jednak warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawnie nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.
Na zasadzie dobrowolności podajesz gabinetowi swój numer telefonu oraz adres email.
W przypadku odmowy podania tych informacji gabinet nie będzie mógł poinformować Cię o zbliżającej się wizycie, odpowiedzieć na wiadomość sms czy email, poinformować o możliwości odbioru wyników badań.


INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI


Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


DEFINICJE I SKRÓTY

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Kraków

Chrzanów