Kontakt

Umów się na

Konsultację

telefonicznie pod nr 512 352 683

Rejestracja Telefoniczna od Poniedziałku do Piątku w godz. 10:00-18:00
Gabinet czynny:

Chrzanów - Poniedziałek 10:00 - 18:00
Środa 10:00- 18:00
Kraków - Wtorek 11:00- 18:00
Czwartek 14:00- 18:00
Piątek 11:00- 18:00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renata Budzicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczny Gabinet Dermatologiczny Renata Budzicz, ul. Grunwaldzka, nr 2b, 32-500, poczta Chrzanów („Administrator”).

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: dermatologia@budzicz.pl, telefonicznie pod numerem +48 512 352 683 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

a) W celu świadczenia usług medycznych (celach zdrowotnych) na podstawie art. 6 ust.1 lit d), art. 9 ust. 2 lit c) i h) RODO;

b) Dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu ustawy i działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta rachunkowości i prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panem/ Panią umowy, w tym usługi księgowe 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług medycznych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez wymagany przepisami prawa, w tym przepisami art. 29 ustawy o ochronie praw pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Przysługuje Pani/ Panu prawo:

a) Dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

b) Prawo do przenoszenia danych.

___________________________________

1. Przy założeniu, że dane będą pozyskiwane wprost od osoby, której dotyczą a nie od osób trzecich. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, należy przekazać tej osobie w momencie zbierania danych/ podczas pozyskiwania danych osobowych.

2. Do weryfikacji. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego nie są uznawane za odbiorców, a co za tym idzie nie ma obowiązku informowania osoby, której dane dotyczą o ujawnieniu ich danych tym podmiotom.

Niezależnie od powyższego w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator informuje, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałych jest dobrowolne. Jest Pani/ Pan zobowiązana/ zobowiązany do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.

Kraków

Chrzanów